• PROSPECTUS-154
  • PROSPECTUS-155
  • PROSPECTUS-156
  • PROSPECTUS-157
  • PROSPECTUS-158
  • PROSPECTUS-159

ΈΡΓΟ : Δ4 ΧΑΛΑΣΤΡΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ : ΓΚΡΙΜΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ