• PROSPECTUS-64
  • PROSPECTUS-65
  • PROSPECTUS-66


ΈΡΓΟ : ΚΑΒΑΛΑΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΣΚΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ : ΓΚΡΙΜΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ