• PROSPECTUS-83
  • PROSPECTUS-84
  • PROSPECTUS-85


ΈΡΓΟ : ΚΤΙΡΙΟ ΘΕΜΙΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ : ΓΚΡΙΜΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ