• PROSPECTUS-100
  • PROSPECTUS-101
  • PROSPECTUS-92
  • PROSPECTUS-93
  • PROSPECTUS-94
  • PROSPECTUS-95
  • PROSPECTUS-98
  • PROSPECTUS-99



ΈΡΓΟ : ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΪΛΕΡ
ΜΕΛΕΤΗ : ΣΠΑΡΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ : Ο.Α.Ν. ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ : ΓΚΡΙΜΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ